Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY RELAX DIVE s.r.o.

/dále jen „podmínky“/

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou:

a) RELAX DIVE s.r.o., se sídlem Masarykova 974, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 028109333, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 17684 (dále jen „ RELAX DIVE“), která do smluvních vztahů vstupuje prostřednictvím vlastní provozovny nebo sítě svých externích prodejních míst,

b) zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, pokud služby od RELAX DIVE nekupuje za účelem svého dalšího podnikání (dále jen „zákazník“).

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je úprava práv a povinností smluvních stran při uskutečnění:

a) pobytů dle katalogové nabídky, tj. předem sestavených, nabízených a prodávaných souborů služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu) za souhrnnou cenu,

b) pobytů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka, tj. souborů služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování apod.),

c) ubytovací, stravovací, dopravní nebo jiné jednotlivé služby dle individuálního přání zákazníka nebo dle nabídky v katalogu či na webových stránkách RELAX DIVE (dále jen „jednotlivá služba“).

III. Vznik smluvního vztahu

a) Smluvní vztah mezi zákazníkem a RELAX DIVE vzniká uzavřením smlouvy o pobytu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen „smlouva“). Obsah smlouvy, resp. vymezení pobytu či jednotlivé služby, je určen odkazem na číslo pobytu nebo jiné označení pobytu v katalogu, přímým vymezením pobytu nebo specifikací konkrétně sjednané jednotlivé služby ve smlouvě, a těmito podmínkami, popř. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

b) Smlouva o pobytu uzavřená písemně slouží zároveň také jako potvrzení o pobytu.

c) Podpisem smlouvy, resp. potvrzením závazné objednávky zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ní a převzal Všeobecné smluvní podmínky a zavazuje se zaplatit smluvenou cenu. Podpisem smlouvy se RELAX DIVE zavazuje, zajistit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena a platební podmínky

a) RELAX DIVE má právo na zaplacení ceny pobytu či jednotlivé služby před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet RELAX DIVE vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má RELAX DIVE právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10%z neuhrazené částky. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má RELAX DIVE právo odstoupit od smlouvy, v takovém případě zákazník RELAX DIVE zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).

b) Cena pobytu zahrnuje služby uvedené ve smlouvě o pobytu s výjimkou služeb, u nichž je uvedeno, že jejich cena v ceně pobytu  zahrnuta není. Jiné služby, než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě o pobytu, není RELAX DIVE povinna poskytnout, pokud se na jejich poskytnutí a ceně za ně RELAX DIVE a zákazník výslovně nedohodnou ve formě dodatku ke smlouvě o pobytu.

c) V případě pobytů dle katalogové nabídky nebo v případě pobytů sestavených na základě individuálního požadavku zákazníka je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 30% z celkové ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením pobytu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 40 dnů před zahájením pobytu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu.

d) V případě poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

e) RELAX DIVE má právo jednostranně zvýšit cenu pobytu do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení pobytu, a to v případě zvýšení

1. ceny za dopravu, vč. ceny pohonných hmot (o částku odpovídající podílu, který připadne na 1 zákazníka, tj. celkové zvýšení děleno počtem zákazníků),

2. plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně pobytu (o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu),

3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu v průměru o více než 10% (o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb oproti rozhodnému dni uvedenému v katalogu pro stanovení ceny služeb).

Zákazník je povinen uhradit rozdíl v ceně do 3 dnů ode dne oznámení o zvýšení ceny. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně vzniká RELAX DIVE nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má RELAX DIVE právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě zákazník RELAX DIVE zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).

f) RELAX DIVE má právo v případě zvýšení cen z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v bodě e), zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu pobytu a služeb. Tyto upravené ceny pobytů a služeb jsou platné ode dne sdělení úpravy cen a vztahují se na všechny pobyty a služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet/odjezd. RELAX DIVE a zákazník, s nímž byla uzavřena smlouva před zvýšením cen dle tohoto bodu, postupují způsobem uvedeným v čl. VI. písm. f) těchto podmínek.

V. Práva a povinnosti zákazníka

a) K základním právům zákazníka patří:

1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

2. právo vyžadovat od RELAX DIVE či autorizovaného prodejce (jiná cestovní kancelář či cestovní agentura) informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a jež se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

3. právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

4. právo na informace o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělení, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány,

5. právo obdržet letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění pobytu třeba, alespoň sedm dní před zahájením pobytu,

6. právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. VII. těchto podmínek,

7. právo písemně oznámit RELAX DIVE, že se místo něho pobytu účastní jiná osoba (za podmínek stanovených v § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), a to alespoň ve lhůtě 7 dnů před zahájením pobytu,

8. právo zjednat nápravu sám v případě, že pobyt nemá vlastnosti, o nichž RELAX DIVE zákazníka ujistil nebo zákazník důvodně očekával, a RELAX DIVE nezjednala nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí zákazník určil, popřípadě bez takové lhůty, vyžaduje-li se okamžitá náprava; právo na úhradu účelně vynaložených nákladů v případě, že zákazník zjedná nápravu sám oprávněně,

9. právo na vytknutí vad poskytovaných služeb v souladu s čl. VIII. těchto podmínek,

10. právo na ochranu osobních dat uvedených ve smlouvě o pobytu, popř. dalších dokumentech,

11. právo obdržet potvrzení o pobytu, popř. písemnou smlouvu o pobytu, která slouží jako potvrzení o pobytu,

b) K základním povinnostem zákazníka patří:

1. poskytnout RELAX DIVE součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně vyplnit smlouvu a předložit další doklady podle požadavků RELAX DIVE potřebné k zajištění služeb,

2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu pobytu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

3. doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let se účastní pobytu bez jeho doprovodu a dohledu,

4. bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy, oznámit RELAX DIVE své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb,

5. zaplatit cenu pobytu či poskytovaných služeb ve výši uvedené ve smlouvě,

6. zaplatit odstupné v případech stanovených ve smlouvě či těchto podmínkách,

7. převzít od RELAX DIVE doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení se všemi požadovanými doklady,

8. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, vízum apod.),

9. dodržovat předpisy platné v navštívené zemi a splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti navštívené země či země tranzitu,

10. v případě, že využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka pobytu dle písm. a) bod VII. tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně ve lhůtě stanovené pod písm. a) bod VII. tohoto článku a doručit jej na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah, k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle čl. X. písm. a) těchto podmínek, a dále podepsané prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky účasti na pobytu; zákazník i nový zákazník jsou v takovém případě povinni společně a nerozdílně k úhradě nákladů, které RELAX DIVE v souvislosti s touto změnou vzniknou,

11. dodržovat program pobytu a řídit se pokyny zástupce či průvodce RELAX DIVE,

12. dbát o včasné uplatnění nároků dle čl. VIII. těchto podmínek,

13. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo RELAX DIVE a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,

14. zdržet se jednání, které by omezovalo ostatní zákazníky.

VI. Práva a povinnosti RELAX DIVE a změny sjednaných služeb

a) RELAX DIVE je povinna řádně, pravdivě a úplně informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se služeb, které jsou RELAX DIVE známy a jsou pro zákazníka důležité.

b) RELAX DIVE je povinna nejpozději 7 dnů před zahájením pobytu, případně při uzavření smlouvy o pobytu, je-li uzavřena ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením pobytu, předat zákazníkovi doklady, jichž je pro uskutečnění pobytu třeba, jako například letenku, poukaz k ubytování nebo stravování apod.

c) RELAX DIVE není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

d) Změny a odchylky jednotlivých služeb RELAX DIVE od dohodnutého obsahu jsou z nutných důvodů přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké nebo jiné dopravní společnosti, typu dopravního prostředku (bude-li ve stejné či vyšší kvalitě), příjezdových/příletových a odjezdových/odletových míst, mezizastávek/mezipřistání, změnu ubytování (bude-li náhradní ubytování ve stejné či vyšší kategorii), popř. programu během pobytu.

e) Bude-li RELAX DIVE nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je RELAX DIVE povinna tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí. Lhůta pro odstoupení zákazníka od smlouvy činí 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lhůtě, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Je-li součástí změny i zvýšení ceny pobytu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně ve lhůtě 5 dní ode dne doručení oznámení o změně. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně vzniká RELAX DIVE nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky. V případě prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v ceně má RELAX DIVE právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě zákazník RELAX DIVE zaplatí odstupné ve výši dle čl. VII. písm. e).

f) Jestliže po zahájení pobytu RELAX DIVE neposkytne či zjistí, že nemůže poskytnout sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby pobyt mohl pokračovat. Pokud nelze pokračování pobytu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno ve smlouvě, nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je RELAX DIVE povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a zajistit přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

g) RELAX DIVE je oprávněna zrušit pobyt či jednotlivou službu před zahájením jejich čerpání, a to zejména pokud z vážných důvodů, které nemohla ovlivnit, nemůže dodržet podmínky smlouvy (z důvodu tzv. vyšší moci) či nebude-li před zahájením pobytu dosaženo katalogem či smlouvou stanoveného minimálního počtu zákazníků, a to nejpozději jeden den před zahájením pobytu; v těchto případech není RELAX DIVE povinna hradit zákazníkovi jakékoliv penále. V případě zrušení pobytu je RELAX DIVE povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit nejpozději 3 dny před odjezdem/odletem.

i) Na individuální přání zákazníka lze provést změny již sjednaných smluvních podmínek (uzavřená cestovní smlouva, vystavené faktury) jen pokud je to objektivně možné, nestanoví-li tyto VSP jinak. Provedení takových změn podléhá zaplacení administrativního poplatku ve výši 500,- Kč.

VII. Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)

a) RELAX DIVE je oprávněna před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit jen z důvodu

1. zrušení pobytu či poskytnutí jednotlivé služby,

2. porušení povinnosti zákazníkem.

b) Zákazník má právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy

1. bez uvedení důvodu,

2. poruší-li RELAX DIVE své povinnosti stanovené smlouvou o pobytu či zákonem,

3. v jiných případech stanovených těmito podmínkami či zákonem.

Písemné odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde pobyt nebo služby koupil; účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení a potvrzení o jeho přijetí ze strany RELAX DIVE.

c) Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. VII. písm. a) bod 1. či čl. VI. písm. f), RELAX DIVE nabídne zákazníkovi náhradní pobyt celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li RELAX DIVE takový pobyt nabídnout, a uzavře s ním o takovém náhradním pobytu novou smlouvu.

d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností ze strany RELAX DIVE nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je RELAX DIVE povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.

e) Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RELAX DIVE stanovených smlouvou nebo odstoupí-li RELAX DIVE od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit RELAX DIVE následující odstupné:

Výše odstupného u zahraničních pobytů včetně jednotlivých služeb do Evropy a mimo Evropu

* při odstoupení 60 dnů a více před odjezdem/odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z celkové ceny sjednaných služeb,

* při odstoupení 59 až 29 dnů před odjezdem/odletem, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z celkové ceny sjednaných služeb,

* při odstoupení 28 až 14 dnů před odjezdem/odletem, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z celkové ceny sjednaných služeb,

,*při odstoupení 13 a méně dnů před odjezdem/odletem, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100% z celkové ceny sjednaných služeb,

Výše odstupného u lodních pobytů a jednotlivých služeb do Evropy a mimo Evropu

* při odstoupení do 60 dnů včetně před odjezdem/odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z celkové ceny sjednaných služeb,

* při odstoupení 59 až 30 dnů včetně před odjezdem/odletem, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75% z celkové ceny sjednaných služeb,

* při odstoupení v době kratší 29 dnů před odjezdem/odletem, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100% z celkové ceny sjednaných služeb

Výše odstupného u dárkových nebo výherních poukazů a jednotlivých služeb do Evropy a mimo Evropu

* při odstoupení kdykoli před odjezdem/odletem, skutečně vzniklé náklady Relax dive – 100% celkové ceny služeb / letenek

RELAX DIVE má právo započíst odstupné oproti složené záloze nebo zaplacené ceně; v případě, že zákazník uhradil do dne odstoupení jako zálohu nižší částku, než činí odstupné, je povinen tento rozdíl dorovnat nejpozději do 3 dnů ode dne odstoupení. V případě prodlení zákazníka s doplacením rozdílu vzniká RELAX DIVE nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné částky.

f) Pokud zákazník bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu porušení svých povinností nenastoupí na pobyt, zmešká odjezd/odlet či nevyčerpá sjednanou službu, hradí 100% ceny sjednaných služeb. Uvedené se vztahuje i na případy, kdy zákazník uhradil pouze zálohu; zákazník je v tomto případě povinen neprodleně celkovou cenu sjednaných služeb doplatit.

g) Celkovou cenou sjednaných služeb se rozumí konečná prodejní cena včetně všech fakultativních služeb zakoupených zákazníkem.

IX. Způsob uplatnění práva při nesplnění povinnosti (reklamace)

a) Poskytování služeb RELAX DIVE zákazníkům, odpovědnost za poskytnuté služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními smlouvy uzavřené mezi RELAX DIVE a zákazníkem, vč. jejích příloh, těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

b) V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s RELAX DIVE, může zákazník uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamace“).

c) Reklamaci lze uplatnit ústně prokazatelným způsobem nebo písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u RELAX DIVE bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytované služby tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby, nejpozději však do 1 měsíce od skončení pobytu, a to v provozovně nebo sídle RELAX DIVE, popř. v prodejním místě, kde zákazník uzavřel smlouvu.

d) Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace.

e) RELAX DIVE je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, pokud nebude třeba vyžádat stanovisko zahraničního partnera RELAX DIVE, kdy se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů.

f) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh, popř. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu RELAX DIVE (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a RELAX DIVE zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

X. Pojištění

a) Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně pobytu (pokud není ve smlouvě, popř. katalogu, na nějž smlouva odkazuje, stanoveno jinak). RELAX DIVE doporučuje, ve snaze ochránit zákazníka před možnými nepříjemnostmi, uzavřít pojištění pro cesty a pobyt kryjící zejména léčebné výlohy v zahraničí, odpovědnost za škodu a pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy (při stornu).

b) RELAX DIVE není povinna nahradit škodu vzniklou z porušení závazku ze smlouvy nad částku přesahující omezení stanovené příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána (např. při dopravě letadlem dle Montrealské úmluvy RELAX DIVE neodpovídá za škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranění zákazníka, jestliže se nehoda, která způsobila usmrcení nebo zranění, stala na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování do letadla nebo vystupování z něho, které přesahují u zákazníka částku 100.000 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR), jestliže ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím dopravce nebo jeho zaměstnanců nebo agentů; za škodu přesahující 4.150 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) v případě škody způsobené zpožděním letecké dopravy; za škodu přesahující 1.000 jednotek zvláštních práv čerpání (SDR) u každého zákazníka při přepravě zavazadel v případě zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění; tím nejsou dotčena ustanovení příslušných právních předpisů, jimiž se odpovědnost RELAX DIVE za škodu způsobenou porušením právní povinnosti řídí, pokud taková ustanovení stanoví povinnost nahradit vzniklou škodu v nižší výši).

XI. Zpracování osobních údajů zákazníků

a) Zákazník bere na vědomí, že RELAX DIVE zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne RELAX DIVE v souvislosti s jednáním o smlouvě o pobytu, s jejím uzavření a plněním a dále osobní údaje, které RELAX DIVE shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovány budou zejména kontaktní a identifikační údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o pobytu nebo o poskytnutí služby nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

Osobními údaji zákazníka se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, národnost a pohlaví.

b) Zákazník není podle žádného obecně závazného předpisu povinen poskytnout RELAX DIVE své osobní údaje, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o pobytu nebo smlouva o poskytnutí jedné služby.

c) RELAX DIVE zpracovává osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronických databází i manuálně v listinné podobě.

d) Osobní údaje zákazníka RELAX DIVE zpracovává pouze k následujícím účelům:

1. poskytování sjednaných služeb, včetně jednání o smlouvě o pobytu či poskytnutí služby či její změně a jejich plnění;

2. ochrana práv a právem chráněných zájmů RELAX DIVE;

3. dodržení právních povinností RELAX DIVE vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

4. marketingové a obchodní účely.

d) K marketingovým a obchodním účelům mohou být osobní údaje zákazníka zpracovány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří (předem či následně) s takovým postupem nesouhlas.

e) Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

* k účelu podle bodu d) 1. budou osobní údaje zákazníků zpracovávány po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění uzavřené smlouvy o pobytu nebo poskytnutí služby (nebo jejího zániku z jiného důvodu).

* k účelu podle bodu d) 2. budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let následujících po splnění příslušné smlouvy o pobytu nebo poskytnutí služby (nebo jejího zániku z jiného důvodu). V případě, že v uvedené době bude mezi zákazníkem a RELAX DIVE zahájeno soudní řízení, pak po dobu trvání tohoto řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců po jeho ukončení.

* k účelu podle bodu d) 3. budou osobní údaje zpracovávány po dobu, kterou ukládají obecně závazné právní předpisy (např. občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty).

* k účelu podle bodu d) 4. budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním.

f) Osobní údaje zákazníka poskytnuté za účelem uzavření smlouvy o pobytu nebo o poskytnutí služby a zajištění plnění z těchto smluv vyplývajících bude RELAX DIVE předávat těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou oprávnění nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované RELAX DIVE. Jedná se zejména o následující subjekty:

* provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován

* poskytovatel služeb letecké přepravy

* pojišťovna spolupracující s RELAX DIVE, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovního pojištění

* zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým RELAX DIVE uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že RELAX DIVE může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soudy či policie ČR) a to za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

g) RELAX DIVE vždy zajistí bezpečnost osobních údajů zákazníků a jejich důvěrnost při případném předávání třetím osobám.

h) Zákazník má právo požádat RELAX DIVE o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informací má RELAX DIVE právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady na jejich poskytnutí. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na e-mailovou adresu info@relaxdive.cz .

ch) Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že RELAX DIVE zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat RELAX DIVE o vysvětlení, nebo požadovat, aby RELAX DIVE odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost zákazníka oprávněná, RELAX DIVE bez zbytečného odkladu odstraní závadný stav.

i) Podpisem smlouvy o pobytu nebo smlouvy o poskytnutí služby zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o pobytu nebo o poskytnutí služby i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout RELAX DIVE jejich osobní údaje.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

a) RELAX DIVE tímto informuje své zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, že v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetová adresa: https://adr.coi.cz.

b) Zákazník, který zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení případně vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobné informace o podmínkách řešení sporů online jsou uvedeny na adrese: https://ec.europa.eu/odr.

XIII. Závěrečná ustanovení

a) Vzájemné vztahy RELAX DIVE a zákazníka se řídí právem a právními předpisy České republiky. Případné spory budou řešeny před příslušným soudem České republiky.

b) Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny pobyty a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytnuté RELAX DIVE a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a RELAX DIVE. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2020, kdy pozbývají účinnosti Všeobecné smluvní podmínky původní.